Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Microsoft Excel

Trong Microsoft Excel, COUNTIFlà một trong những hàm được sử dụng rộng rãi nhất. Nó đếm tất cả các ô trong một phạm vi phù hợp với một điều kiện hoặc nhiều điều kiện và nó hữu ích như nhau trong việc đếm các ô có số và văn bản trong đó.

Hàm COUNTIF là gì?

COUNTIFcho phép người dùng đếm số ô đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như số lần một phần của từ hoặc các từ cụ thể xuất hiện trên danh sách. Trong công thức thực tế, bạn sẽ cho Excel biết nơi nó cần tìm và những gì nó cần tìm. Nó đếm các ô trong một phạm vi đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện, như chúng tôi sẽ trình bày bên dưới.

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Microsoft Excel

Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng biểu đồ kiểm kê hai cột đơn giản ghi lại đồ dùng học tập và số lượng của chúng.

Trong một ô trống, nhập =COUNTIF  theo sau bởi một dấu ngoặc vuông mở. Đối số đầu tiên “range” yêu cầu phạm vi ô bạn muốn kiểm tra. Đối số thứ hai “criteria” yêu cầu chính xác những gì bạn muốn Excel tính. Đây thường là một chuỗi văn bản. Vì vậy, trong dấu ngoặc kép, hãy thêm chuỗi bạn muốn tìm. Đảm bảo thêm dấu đóng và dấu ngoặc đóng.

= COUNTIF (G9: G15, "Pens")

ví dụ về công thức countif

Bạn cũng có thể đếm số lần một số cụ thể xuất hiện bằng cách đặt số đó vào đối số tiêu chí mà không có dấu ngoặc kép. Hoặc bạn có thể sử dụng toán tử với các số bên trong dấu ngoặc kép để xác định kết quả, chẳng hạn như "<100" đếm tất cả các số nhỏ hơn 100.

Xem thêm: Phần mềm kế toán

Cách đếm số lượng nhiều giá trị

Để đếm số lượng nhiều giá trị (ví dụ: tổng số bút và tẩy trong biểu đồ kiểm kê của chúng tôi), bạn có thể sử dụng công thức sau.

= COUNTIF (G9: G15, "Pens") + COUNTIF (G9: G15, "Erasers")

countif nhiều công thức ví dụ

Điều này tính số tẩy và bút. Lưu ý, công thức này sử dụng COUNTIF hai lần vì có nhiều tiêu chí đang được sử dụng, với một tiêu chí cho mỗi biểu thức.

Hạn chế của hàm COUNTIF

Nếu công thức COUNTIF của bạn sử dụng tiêu chí phù hợp với một chuỗi dài hơn 255 ký tự, nó sẽ trả về lỗi. Để khắc phục điều này, hãy sử dụng hàm CONCATENATE để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự. Bạn có thể tránh nhập toàn bộ chức năng bằng cách chỉ cần sử dụng dấu và (&), như được minh họa bên dưới.

= COUNTIF (A2: A5, "long string" & "another long string")
Một hành vi của hàm COUNTIF cần lưu ý là nó bỏ qua các chuỗi chữ hoa và chữ thường. Các tiêu chí bao gồm một chuỗi chữ thường (ví dụ: “Eraser”) và một chuỗi chữ hoa (ví dụ: “ERASERS”) sẽ khớp với các ô giống nhau và trả về cùng một giá trị.

Khi bạn đang đếm các giá trị trong một phạm vi, bạn có thể quan tâm đến việc làm nổi bật các giá trị được xếp hạng trên cùng hoặc dưới cùng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *