DANH MỤC TRỌNG SỐ CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

DANH MỤC TRỌNG SỐ CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Phần phân lọai các yếu tố dưới đây chỉ mang tính chất tương đối. Bản thân các yếu tố trong mỗi doanh nghiệp là khác nhau do bị ảnh hưởng bởi yếu tố lịch sử, yếu tố về văn hóa doanh nhân và yếu tố sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Các yếu tố trong phần 17 yếu tố dưới đây được phân lọai làm 03 lọai như sau:

+ Yếu tố 1: có ý nghĩa quan trọng nhất đến VHDN gồm các yếu tố: sản phẩm, Biểu tượng , Ngôn ngữ, khẩu hiệu , Phong cách giao tiếp.ngôn ngữ, Sứ mạng của tổ chức, triết lý kinh doanh ,Tri thức của doanh nghiệp, Tính cách của doanh nghiệp, Niềm tin. Các yếu tố này có hệ số 2 (7 yếu tố)

+ Các yếu tố 2: Các nghi lễ, Giai thoại, Quy trình, thủ tục, hướng dẫn, các biểu mẫu, Phong cách lãnh đạo, Lý tưởng, Chuẩn mực đạo đức. Các yếu tố này có hệ số 1.5 (7 yếu tố)

+ Các yếu tố 3 (còn lại) có hệ số 1.0 (3 yếu tố).

Từ đó ta có bảng phân lọai trọng số như sau:

(Sử dụng phương trình tổng các yếu tố 1*2.0 + tổng các yếu tố 2 * 1.5 + tổng các yếu tố 3 = 10)

-> 7x*2 + 7x*1.5+3x*1.0 = 27.5x=10    à x = 10/27.5 = 0.367

Stt Yếu tố Trọng số Diễn giải
1 Kiến trúc của Doanh nghiệp 0.367  
2 Sản phẩm 0.551  
3 Máy móc, công nghệ 0.367  
4 Các nghi lễ 0.551  
5 Giai thoại 0.551  
6 Biểu tượng 0.734  
7 Ngôn ngữ, khẩu hiệu 0.734  
8 Phong cách giao tiếp.ngôn ngữ 0.734  
9 Sứ mạng của tổ chức, triết lý kinh doanh 0.734  
10 Tri thức của doanh nghiệp 0.734  
11 Quy trình, thủ tục, hướng dẫn, các biểu mẫu 0.551  
12 Phong cách lãnh đạo 0.551  
13 Sự phân chia quyền lực 0.367  
14 Tính cách của doanh nghiệp: 0.734  
15 Lý tưởng 0.551  
16 Niềm tin 0.734  
17 Chuẩn mực đạo đức 0.551  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *