Kế toán tài chính

Kế toán tài chính

Kế toán tài chính là một nhánh kế toán cụ thể liên quan đến quá trình ghi chép, tổng hợp và báo cáo vô số các giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian. Các giao dịch này được tóm tắt trong quá trình lập báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ghi lại kết quả hoạt động của công ty trong một thời kỳ cụ thể.

Cơ hội làm việc cho một kế toán tài chính có thể được tìm thấy trong cả khu vực công và tư nhân. Nhiệm vụ của kế toán tài chính có thể khác với nhiệm vụ của kế toán tổng hợp, người làm việc cho chính mình thay vì trực tiếp cho một công ty hoặc tổ chức.

Cách thức hoạt động

Kế toán tài chính sử dụng một loạt các nguyên tắc kế toán đã được thiết lập. Việc lựa chọn các nguyên tắc kế toán để sử dụng trong quá trình kế toán tài chính phụ thuộc vào các yêu cầu về chế độ và báo cáo mà doanh nghiệp phải đối mặt. Đối với các công ty đại chúng của Hoa Kỳ, các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện kế toán tài chính theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). 1  Việc thiết lập các nguyên tắc kế toán này là để cung cấp thông tin nhất quán cho các nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan quản lý và cơ quan thuế.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

Kế toán tài chính dựa trên cơ sở dồn tích hoặc cơ sở tiền mặt của kế toán.

Các tổ chức phi lợi nhuận, công ty và doanh nghiệp nhỏ sử dụng kế toán tài chính.

Báo cáo tài chính xảy ra thông qua việc sử dụng các báo cáo tài chính trong năm lĩnh vực riêng biệt.

Báo cáo tài chính được sử dụng trong kế toán tài chính trình bày năm cách phân loại chính của dữ liệu tài chính: doanh thu, chi phí, tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Doanh thu và chi phí được hạch toán và báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Họ có thể bao gồm tất cả mọi thứ từ R & D cho đến bảng lương.

Các công ty đại chúng quốc tế cũng thường xuyên báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế .

Kết quả kế toán tài chính là xác định thu nhập ròng ở cuối báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các tài khoản tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu được báo cáo trên bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán sử dụng kế toán tài chính để báo cáo quyền sở hữu về các lợi ích kinh tế trong tương lai của công ty.

Phương pháp Tích lũy so với Phương pháp Tiền mặt

Kế toán tài chính có thể được thực hiện theo phương pháp dồn tích, phương pháp tiền mặt hoặc kết hợp cả hai phương pháp này. Kế toán dồn tích yêu cầu ghi lại các giao dịch khi các giao dịch đã xảy ra và doanh thu có thể ghi nhận được.

Kế toán tiền mặt chỉ ghi nhận các giao dịch khi trao đổi tiền mặt. Doanh thu chỉ được ghi nhận khi nhận được khoản thanh toán, và chi phí chỉ được ghi nhận khi việc thanh toán nghĩa vụ.

So sáng với Kế toán quản lý

Sự khác biệt cơ bản giữa kế toán tài chính và kế toán quản lý là kế toán tài chính nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các bên bên ngoài tổ chức, trong khi thông tin kế toán quản lý nhằm giúp các nhà quản lý trong tổ chức ra quyết định.

Việc lập báo cáo tài chính sử dụng các nguyên tắc kế toán phù hợp nhất với các tổ chức quản lý và các tổ chức tài chính. Bởi vì có nhiều quy tắc kế toán không phù hợp với quản lý hoạt động kinh doanh, các quy tắc và thủ tục kế toán khác nhau được quản lý nội bộ sử dụng để phân tích hoạt động kinh doanh nội bộ.

Liên hệ 0983177855 để được tư vấn Giải pháp phần mềm kế toán tại SCTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *